Lapinlahden Kokoomus ry:n säännöt

I LUKU
NIMI JA TARKOITUS

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Lapinlahden Kokoomus r.y..

Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen Kokoomus r.p:een ja Savo-Karjalan Kokoomus ry:een, joista edellistä näissä säännöissä sanotaan puolueeksi ja jälkimmäistä piiriksi, sekä mahdollisesti Kokoomuksen Lapinlahden Kunnallisjärjestö ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan kunnallisjärjestöksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Lapinlahti.

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kansallinen Kokoomus r.p:n omaksumien, seuraaville pääperiaatteille rakentuvien pyrkimysten toteuttamiseksi:

 • Suomen itsenäisyyden turvaaminen ja kansojen välisen ymmärryksen lisääminen kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä väkivallatonta vuorovaikutusta edistämällä,
 • isänmaahan kohdistuvan kiintymyksen ylläpitäminen ja vahvistaminen,
 • yksilökeskeisyyteen perustuvan, ihmisen aineellisesti ja sosiaalisesti turvattuun elämään tähtäävän sekä jokaisen ihmisen henkisen kasvun ja persoonallisuuden laajentamisen oikeutta kunnioittavan yhteiskunnallisen vakaumuksen edistäminen,
 • yksilöllisen mielipiteenilmaisun vapauteen, kansalaisten tasavertaiseen osallistumisoikeuteen, kansalaisten perusturvallisuuden takaamiseen ja yhteiskunnalliseen moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittäminen,
 • edellytysten luominen sellaiselle markkinatalouteen perustuvalle taloudelliselle toiminnalle, joka edistää sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ekologisesti kestävää kehitystä maailmassa.

3§ TOIMINNAN LAATU

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 1. osallistua valtiollisiin, alueellisiin, kunnallisiin ja muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin vaaleihin sekä tukea ja avustaa vaaleissa ehdokkaana olevia ihmisiä ja puolueen vaalitoimintaa,
 2. harjoittaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotustyötä, julkaisutoimintaa ja vaalitoimintaa sekä järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 1. määrätä varsinaisille jäsenilleen jäsenmaksuja ja kannattajajäsenille kannatusmaksuja;
 2. ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia;
 3. omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä sekä osakkeita,
 4. järjestää keräyksiä ja arpajaisia;
 5. harjoittaa koulutus- ja kustannustoimintaa; ja
 6. harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tavaroiden ja palvelujen myynti- ja vuokraustoimintaa,
 7. harjoittaa ravitsemus- ja majoitusliiketoimintaa

II LUKU
JÄSENET JA PÄÄTÖSVALTA

4§ JÄSENET

Varsinaiset henkilöjäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi henkilöjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä viisitoista (15) vuotta täyttäneen ihmisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset periaatteet.

Yhdistyksen varsinainen henkilöjäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua muuhun puolueeseen.

Yhdistyksen varsinainen henkilöjäsen saa kuulua varsinaisena jäsenenä ainoastaan yhteen puolueen jäsenyhdistykseen.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti ansioituneen jäsenen. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenen.

Kannattajajäsenet

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön ja säätiön sekä oikeuskelpoisen ihmisen.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai on erosta ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa tai sen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero yhdistyksestä tulee voimaan, kun siitä on sääntöjen mukaan ilmoitettu. Eronnut jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne taloudelliset velvoitteensa yhdistykselle sinä kalenterivuotena, jona erosta ilmoitetaan.

Jos varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet.

Yhdistyksen on erotettava varsinainen jäsen, kunniajäsen tai kannattajajäsen, joka liittyy jäseneksi toiseen puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen tai on valtiollisissa, alueellisissa tai kunnallisissa vaaleissa ehdolla toisen puolueen tai poliittisen liikkeen tunnuksella tai muulla ehdokaslistalla.

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti.

6§ JÄSENMAKSUT

Jokainen varsinainen jäsen ja kannattajajäsen suorittaa puolueelle ja yhdistykselle jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous yhdistyksen osalta ja puoluevaltuusto puolueen osalta seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistaa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksua yhdistykselle. Yhdistys on kuitenkin velvollinen maksamaan puolueelle jäsenmaksun heidänkin osaltaan.

7§ PÄÄTÖSVALTA

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Toimeenpanovalta on hallituksella.

III LUKU
YHDISTYKSEN KOKOUS

8§ KOKOUSTEN AJANKOHTA

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous huhtikuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta pyytää.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

9§ KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen yhdistyksen varsinaisille jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN OSALLISTUMINEN

Äänioikeus

Kokouksessa on kullakin erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen varsinaisella henkilöjäsenellä yksi (1) ääni.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus

Kokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden tai läsnäolo- ja puheoikeuden sitä pyytäville ihmisille.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen päätöksellä osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Tarkempia määräyksiä tästä annetaan tarvittaessa äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

11§ PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Päätökset tehdään asiakysymyksissä ehdottomalla ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänestyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin enemmistö äänivaltaisista osanottajista sitä pyytää.

12§ ALOITEOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Oikeus aloitteiden tekemiseen yhdistyksen kokoukselle on yhdistyksen varsinaisilla henkilöjäsenillä.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Muut aloitteet on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus esittää tehdyt aloitteet lausunnollaan varustettuina yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi.

13§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN ASIAT

Kevätkokous

Kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat, - todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
 • käsitellään hallituksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat kunnallisjärjestön kokouksiin, piirikokouksiin, puoluekokoukseen sekä muihin kokouksiin, joihin yhdistyksellä on oikeus nimetä edustajansa
 • käsitellään selonteko puolueen paikallisen kunnanvaltuustoryhmän toiminnasta edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta, ellei sitä anneta kunnallisjärjestön kokouksessa, sekä selostus poliittisesta tilanteesta Syyskokous

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 • käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajan palkkioista
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruus ja käsitellään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastaja sekä näille varatoiminnantarkastajat tai varatilintarkastaja.
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan hallituksen muut jäsenet
 • käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 • kuullaan poliittinen tilannekatsaus

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu, sekä hallituksen esittämät kysymykset, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei tarvitse mainita kokouskutsussa.

IV LUKU
HALLITUS

14§ HALLITUKSEN JÄSENET

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja puheenjohtajana ja kahdesta kahdeksaan (2-8) yhdistyksen kokouksen valitsemaa muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan valintakokouksen päättymiseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa taloudenhoitajan. Tehtävät voidaan vahvistaa myös syyskokouksessa. Sihteerin ja taloudenhoitajan tehtävät voidaan yhdistää. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä määräajaksi tai erityistä tehtävää varten.

15§ HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

16§ HALLITUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen hallituksen jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. Kiireellisiä poliittisia kysymyksiä käsittelemään voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa.

Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös tietoliikenneyhteyttä käyttäen.

17§ PÄÄTÖSVALTAISU US

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

18 § ALOITEOIKEUS HALLITUKSEN KOKOUKSELLE

Oikeus aloitteiden tekemiseen hallituksen kokoukselle on yhdistyksen jäsenillä, kunnallisjärjestön hallituksella, piirihallituksella ja puoluehallituksella.

19 § PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS

Hallitus voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille.

20 § PÄÄTÖKSENTEKO

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

21§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi,
 2. valvoa sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten noudattamista,
 3. valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle,
 4. valmistella ja ohjata valtiollista, alueellista kunnallista ja muuta vaalitoimintaa puoluehallituksen ja piirihallituksen ohjeiden mukaisesti,
 5. päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
 6. huolehtia jäsenhankinnasta sekä hyväksyä uudet jäsenet
 7. järjestää kokouksia, kursseja, juhla-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia yhdistyksen toiminta-alueella,
 8. pitää jäsenluetteloa ja valvoa jäsenmaksujen maksamista sekä antaa pyydettäessä tietoja yhdistyksen jäsenluettelosta puolueelle, piirille ja kunnallisjärjestölle
 9. pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin muihin puolueen jäsenyhdistyksiin sekä kokoomuslaisiin luottamushenkilöihin
 10. huolehtia siitä, että yhdistyksen toiminta ulottuu sen toiminta-alueen kaikkiin osiin
 11. valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin elimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat.

22 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä sekä hallituksen määräämä yksin.

23 § TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajille tai tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta ja ne on palautettava hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. Mahdollisen taloudenhoitajan tulee olla läsnä tilintarkastuksessa.

24§ LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

Luottamus- ja toimihenkilöiksi voidaan valita vain puolueen jäsenyhdistysten jäseniä.

Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on

 1. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja johtaa niissä puhetta
 2. valvoa, että yhdistyksen toimintaa johdetaan sääntöjen ja puolueohjelmien mukaisesti sekä puolueen, piirin ja kunnallisjärjestön johdon ohjeiden ja yhdistyksen päätösten mukaisesti
 3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen toiminnan vilkastuttamiseksi ja toiminnassa ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi
 4. pitää yhteyttä piirin toiminnanjohtajaan ja neuvotella hänen kanssaan yhdistyksen toiminnasta
 5. valvoa, että toimihenkilöt sekä neuvottelu- ja toimikunnat täyttävät tehtävänsä
 6. pitää yhteyttä paikkakunnalla toimiviin puolueen ulkopuolisiin yhteisöihin

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on

 1. yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa valmistella hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat
 2. panna täytäntöön hallituksen päätökset sekä sen ohjeiden mukaan yhdistyksen kokousten päätökset
 3. pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa
 4. pitää toimintatilastoa
 5. laatia ehdotukset yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi
 6. tehdä määräaikaisaikaisilmoitukset sekä laatia tilastot kunnallisjärjestölle, piirille ja puolueelle
 7. hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihto ja laatia tarvittavat asiakirjat
 8. vastata yhdistyksen rekisteriasioiden, arkiston ja hallituksen toimeksiannosta jäsenrekisterin hoidosta.
 9. toimittaa tiedotusvälineille tietoja yhdistyksen toiminnasta
 10. pitää luetteloa yhteisöjen ja henkilöiden merkkipäivistä.

Sihteerin tehtävät voidaan antaa yhdistyksessä vahvistettua työnjakoa noudattaen useammalle henkilölle.

Mahdollinen Taloudenhoitaja

Taloudenhoitajan tehtävänä on

 1. periä jäsenmaksut ja ilmoittaa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä ennen yhdistyksen varsinaisia kokouksia
 2. huolehtia yhdistyksen muiden saatavien perimisestä
 3. tallettaa yhdistyksen varat ja hoitaa muuta omaisuutta
 4. suorittaa maksut
 5. huolehtia varojen hankkimista koskevien suunnitelmien toteuttamisesta
 6. vastata yhdistyksen kirjanpidon hoidosta, tilinpäätöksen laadinnasta sekä sen esittämisestä hallitukselle
 7. laatia ehdotus seuraavan vuoden talousarvioksi hallituksen käsittelyä varten

V LUKU
VAALIT JA POLIITTINEN TOIMINTA

25§ VALTIOLLISET VAALIT

Ehdokkaiden asettelussa valtiollisten vaalien jäsenäänestykseen noudatetaan puolueen ja piirin sääntöjä sekä puolueen jäsenäänestyssääntöä.

26§ KUNTAVAALIT

Se yhdistys kunnassa, minkä puolue on ilmoittanut edustavan puolueen jäseniä kunnassa, päättää varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa kuultuaan piirihallitusta, kunnallisvaalien vaaliliitoista, nimeää kokoomuslaiset ehdokkaat sekä päättää ehdokaslistojen kokoonpanosta, sijoitusjärjestyksestä ja muista vaaleihin liittyvistä tärkeimmistä kysymyksistä. Yhdistyksen varsinainen tai ylimääräinen kokous voi delegoida edellä mainitut tehtävät yhdistyksen hallitukselle. Päätökset tehdään puoluekokouksen tai puoluevaltuuston antamien suuntaviivojen mukaisesti.

27§ YHDISTYS JA VALTUUSTORYHMÄ

Yhdistys tekee valtuustoryhmälle ehdotukset kunnallisiin luottamustehtäviin valittavista.

Valtuustoryhmän ja yhdistyksen neuvottelevana yhteistyöelimenä toimivat molempien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Yhteistyöelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhteistyöelimen on

 • laadittava valtuustokautta varten toimintasuunnitelmaehdotus, joka käsitellään valtuustoryhmän vaalivuonna pidettävää järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa,
 • järjestettävä muista keskeisistä kunnallispoliittisista kysymyksistä yhdistyksen ja valtuustoryhmän yhteisiä neuvottelutilaisuuksia,
 • valmisteltava yhdistyksen valtuustoryhmälle ja valtuustoryhmän yhdistykselle käsiteltäväksi esittämät asiat.

Valtuustoryhmä toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä yhdistykselle kirjallisen selvityksen edellisen vuoden toiminnastaan.

Valtuustoryhmän jäsenet ovat velvollisia osallistumaan yhdistyksen kokouksiin ja raportoimaan kunnallispolitiikan tapahtumista.

Yhdistys tekee kunnallispoliittisen ohjelman seuraavaa valtuustokautta varten yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa ja hyväksyy sen kuntavaalivuonna.

Jos kunnassa on kunnallisjärjestö, hoitaa se yhdistykselle tässä pykälässä määrätyt tehtävät.

VI LUKU
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

28§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Sääntöjen muutokselle on saatava puoluehallituksen hyväksyminen.

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava piirille käytettäväksi puolueen tarkoitusperien toteuttamiseen paikkakunnalla.